Switch to English

Jūs esate:    Darbas ir karjera
 
Darbas ir karjera

Saugumo pareigūnais į tarnybą gali būti priimami nepriekaištingos reputacijos, ne jaunesni kaip 20 metų, mokantys valstybinę kalbą Lietuvos Respublikos piliečiai, Karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą arba įstatymų nustatyta tvarka atleisti nuo jos bei tinkantys konkrečioms pareigoms pagal išsilavinimą, intelektą ir moralines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą bei sveikatos būklę.

Visais įsidarbinimo klausimais kreipkitės į VSD darbuotojų atrankos skyrių adresu atranka@vsd.lt

Į tarnybą Saugumo departamente negali būti priimami asmenys:

1) nuteisti už tyčinį labai sunkų, sunkų, apysunkį nusikaltimą ar nusikaltimą valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat už valstybės ar tarnybos paslapties atskleidimą, neteisėtą disponavimą valstybės ar tarnybos paslaptimi ir valstybės paslapties praradimą, nepaisant teistumo išnykimo ar panaikinimo, taip pat jei asmuo nuteistas už nesunkų tyčinį nusikaltimą, neatsargų nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

2) atleisti iš tarnybos už pareigūno, prokuroro vardo pažeminimą, teisėjo vardą žeminantį poelgį, notarų ar advokatų profesinės etikos ar profesinės veiklos pažeidimus, kario vardo arba krašto apsaugos sistemos institucijas žeminančius teisės pažeidimus;

3) atleisti iš valstybės tarnybos už šiurkštų tarnybinį nusižengimą arba praradę pasitikėjimą, jeigu nuo atleidimo dienos nepraėjo 10 metų;

4) atsisakę prisiekti Lietuvos valstybei arba sulaužę Lietuvos valstybei duotą priesaiką;

5) apkaltos proceso tvarka pašalinti iš einamų pareigų arba panaikintas jų Seimo nario mandatas apkaltos proceso tvarka;

6) politinių partijų, politinių organizacijų nariai ar rėmėjai arba asmenys, kitaip dalyvaujantys jų veikloje ar bet kokioje kitoje politinėje veikloje;

7) buvę SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadriniai darbuotojai – pagal įstatymo „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ reikalavimus;

8) kuriems yra taikomi veiklos apribojimai pagal Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą;

9) kurių tėvai, įtėviai, broliai, seserys, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai tarnauja saugumo pareigūnais ir su kuriais būtų tiesioginio pavaldumo ryšys.

Priimant į darbą Valstybės saugumo departamente, organizuojama kandidatų atranka, kurios tikslas – parinkti tarnybai tinkamiausius darbuotojus ir pareigūnus. Per atranką  vertinamos  asmens dalykinės ir moralinės savybės, jo aplinka, kvalifikaciniai gebėjimai, fizinė ir psichinė sveikata. VSD pareigūnams nustatomas šešių mėnesių bandomasis laikotarpis.

Valstybės saugumo departamentas kandidatų darbui Departamente ieško valstybinėse įstaigose ir privačiame sektoriuje. VSD reikalingi įvairių sričių ekspertai – informacinių technologijų specialistai, inžinieriai, skirtingų sričių analitikai, teisininkai, tyrėjai, ekonomistai, sociologai, užsienio kalbų specialistai.

Leidimo dirbti su valstybės paslaptimi suteikimas

Visi Valstybės saugumo departamento pareigūnai privalo turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Todėl kandidatų darbui Departamente atrankos metu vertinamos ne tik dalykinės savybės ar profesiniai gebėjimai, bet ir tikrinamas kandidatų patikimumas. Tikrinimo metu vertinama, ar kandidatui gali būti patikėta įslaptinta informacija, ar jis yra patikimas ir lojalus Lietuvos valstybei. Kandidato pateiktai informacijai apie save ir savo aplinką patvirtinti gali būti naudojamas tyrimas poligrafu.

Pareigūnų mokymas

Valstybės saugumo departamentas ypatingą dėmesį skiria pareigūnų mokymui. Visi priimti pareigūnai išklauso pagrindinį parengimo kursą, kuriame supažindinami su žvalgybos ir operatyvinės veiklos principais, VSD veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimais. Vėliau pareigūnai rengiami specializuotuose kursuose – užsienio kalbų, analizės, žvalgybos, kontržvalgybos, sekimo ir t. t.
 

 
© 2009 metai