Switch to English
 
Mūsų vertybės

Lojalumas Lietuvos Respublikai ir jos įstatymams.
Sąžininga tarnyba Lietuvos Respublikos žmonėms ir valstybei.

Kompetencija ir profesionalumas vykdant patikėtas užduotis.
Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms.

Valstybės saugumo departamentas griežtai laikosi žmogaus teisių ir laisvių neliečiamumo principo. Žmogaus teisės ir laisvės gali būti apribotos tik įstatymų numatytais atvejais. Saugumo departamento pareigūnai, asmeniui pareikalavus, turi išaiškinti jo laisvių ir teisių apribojimo teisinius pagrindus.

Saugumo departamento pareigūnų veiksmai, kuriais gali būti pažeistos žmogaus teisės ir laisvės, gali būti apskųsti Saugumo departamento vadovybei arba teismui. Kalti Saugumo departamento pareigūnai atsako įstatymų arba Žvalgybos įstatymo nustatyta tvarka.


Saugumo pareigūnas pradeda eiti pareigas davęs priesaiką:

„Aš, (vardas ir pavardė), be išlygų prisiekiu:

     ištikimai tarnauti Lietuvos valstybei,

     ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę,

     sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir savo vadovų įsakymus,

     saugoti visas man patikėtas paslaptis,

     savo elgesiu visur ir visada saugoti gerą žvalgybos pareigūno vardą.

     Tepadeda man Dievas.“


(Pareigūnas gali prisiekti ir be paskutinio sakinio).

 
VSD tikslas ir vertybės

© 2009 metai