Switch to English
 
2010 metai


Keičiasi susipažinimo su Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentais tvarka
     2010.11.09

Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad nuo 2011 metų sausio 1 dienos, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo papildymui, keisis ir susipažinimo su archyvinėmis bylomis, kurios priklauso Nacionalinio dokumentų fondo ypatingajai daliai, tvarka.

Gyventojų genocido ir rezistencijos centras iš VSD perims dokumentus apie asmenis, kurie savanoriškai prisipažino bendradarbiavę su SSRS specialiosiomis tarnybomis ir kurie yra įrašyti į prisipažinusiųjų įskaitą. Kartu su dokumentais Centras perims ir įslaptintos informacijos rengėjo teises. Gyventojų genocido ir rezistencijos centras tikrins, analizuos ir skelbs buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus.

Nacionalinio dokumentų fondo ypatingajai daliai priklausančių dokumentų naudojimą riboja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas. Jo 20 straipsnyje, be kita ko, nurodoma, kad „priėjimas prie dokumentų, kuriuose yra informacijos, susijusios su asmenimis, prisipažinusiais slapta bendradarbiavus su SSRS specialiosiomis tarnybomis ir įrašytais į prisipažinusių asmenų įskaitą, taip pat atvejais, kai nuo SSRS specialiųjų tarnybų nukentėjęs asmuo pareiškia savo valią dėl informacijos apie jį naudojimo ribojimo iki jo mirties, yra ribojamas“.

Šiuo metu Valstybės saugumo departamentas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo vykdymą. Šio įstatymo 7 straipsnis teigia, kad jei asmenys laiku savanoriškai prisipažino bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir pateikė visą jiems žinomą informaciją, susijusią su specialiųjų tarnybų veikla, jie buvo įrašyti į įskaitą. Toks prisipažinimo faktas bei prisipažinusio asmens pateikti duomenys yra valstybės paslaptį sudaranti informacija, kuri įslaptinama, naudojama ir išslaptinama įstatymų nustatyta tvarka.

Nuo 2011 metų sausio 1 dienos, įsigaliojus jau minėtam Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo papildymui, keisis ir Vyriausybės nustatytos priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklės.


     
Naujajame VSD komplekse įvyko išvažiuojamasis Seimo NSGK posėdis
     2010.11.03

Naujai statomame Valstybės saugumo departamento komplekse įvyko išvažiuojamasis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis.

Posėdžio metu komiteto nariai buvo supažindinti su Valstybės saugumo departamento infrastruktūros problemomis, komplekso statybų eiga, pastato ir teritorijos saugumo reikalavimais bei projekto perspektyvomis.

VSD vadovybė posėdžio metu pristatė detalią panaudotų lėšų ataskaitą, atlikto finansinio audito išvadas ir pateikė galimus VSD komplekso užbaigimo variantus.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams buvo sudarytos galimybės apžiūrėti VSD komplekso infrastruktūrą.


     
Dėl padidėjusios teroristinių išpuolių grėsmės Europoje 
     2010.10.04

Pastaruoju metu plačiai komentuojamas Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamento išplatintas perspėjimas apie galimus teroristinius išpuolius Europos šalių teritorijoje. 2010 m. spalio 3 d. Vašingtonas įspėjo po Europą keliaujančius amerikiečius dėl "potencialių teroristų atakų" ir paragino savo piliečius būti budrius viešose vietose. Čekijos vyriausybė pranešė taip pat padidinusi saugumo parengties lygį.

Valstybės saugumo departamento duomenimis, teroristinių išpuolių grėsmė Europoje yra išaugusi. VSD stebi ir vertina galimas grėsmes Lietuvai, tačiau šiuo metu nėra pagrindo atsakingoms Vyriausybės institucijoms siūlyti pakelti civilinės parengties ar budrumo lygį Lietuvos Respublikos teritorijoje.
     


Darbą pradėjo VSD specialioji ekspertų komisija 
     2010.09.07

Atsižvelgiant į Seimo pirmininkės I.Degutienės kreipimąsi dėl galimo 12 pažymų išslaptinimo, Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus G.Grinos nurodymu, darbą pradėjo specialioji ekspertų komisija.

Paslapčių subjektuose įslaptintos informacijos apsaugą koordinuoja nuolatinės specialiosios ekspertų komisijos. Jos sprendžia klausimus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga. VSD specialioji ekspertų komisija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas, turės įvertinti dokumentų išslaptinimo galimybes ir pateikti savo siūlymus bei išvadas generaliniam direktoriui. Remdamasis šios komisijos išvada VSD generalinis direktorius priims sprendimą dėl pagrindo pakeisti nustatytas pažymų slaptumo žymas.

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas apibrėžia du atvejus, kuomet įslaptinta informacija gali būti išslaptinta – kai pasibaigia nustatytas įslaptinimo terminas arba išnyksta įslaptinimo tikslingumas, nors nustatytas įslaptinimo terminas dar nėra pasibaigęs.
     


VSD pranešimas dėl 12 pažymų perdavimo Seimo NSGK 
     2010.08.19

Valstybės saugumo departamentas, vykdydamas Seimo  2006 m. gruodžio 21 dienos nutarimą Nr. X-1011 „Dėl Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui nepateiktų Valstybės saugumo departamento dokumentų“, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui perdavė minėtus 12 vidinio susirašinėjimo dokumentų.

Šių metų liepos 20 dieną įsigaliojusios Operatyvinės veiklos įstatymo pataisos sudarė sąlygas perduoti operatyvinę informaciją Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, taip pat operatyvinės veiklos kontrolę vykdančioms valstybės institucijoms ir nustatė tokios informacijos naudojimo principus.

Valstybės saugumo departamentas, laikydamasis Valstybės ir tarnybos paslapčių bei Operatyvinės veiklos įstatymų nuostatų, nekomentuos perduotos informacijos turinio.


     
VSD pranešimas dėl "Ekspertai.eu" ir "Laisvo laikraščio" paklausimo Valstybės saugumo departamentui
     2010.07.23

Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad 2010 m. liepos 22 d. „Ekspertai.eu“ ir „Laisvas laikraštis“, reaguodami į 2010 m. liepos 21 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintą M.Kuizinaitės publikaciją „Terorizmo garbintojai atidengė savo veidą“, kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinį direktorių su prašymu atsakyti į septynis jiems iškilusius klausimus dėl galimos Valstybės saugumo departamento reakcijos į „Lietuvos ryto“ straipsnį ir prokuroro Justo Lauciaus pasisakymus.

Siekdami paaiškinti visuomenei Valstybės saugumo departamento paskirtį, funkcijas ir veiklos principus, informuojame, kad VSD gerbia žmogaus teises ir laisves ir nesiima jokių priemonių prieš Eglės Kusaitės teismo procese dalyvaujančius visuomenės atstovus bei asmenis, reiškiančius savo nuomonę dėl įtarimų bei kaltinimų Eglei Kusaitei pagrįstumo, galimo jos teisių pažeidimo, juolab žiniasklaidos pateiktos informacijos pagrindu. Valstybės saugumo departamentas gerbia piliečių teisę ginti savo pažeistas teises ar laisves įstatymų nustatyta tvarka. Piliečių veiksmai, kuriuose yra nusikalstamos veikos požymių, taip pat yra vertinami įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat informuojame, kad Valstybės saugumo departamentas, vykdydamas jam įstatymu nustatytas funkcijas, renka informaciją apie ekstremistinius judėjimus, keliančius grėsmę valstybės saugumui ir apie tai informuoja Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančias institucijas.

Valstybės saugumo departamentas nekomentuos „Lietuvos ryto“ publikacijoje „Terorizmo garbintojai atidengė savo veidą“ pateiktų vertinimų ir ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro Justo Lauciaus nuomonės, kuri sulaukė nevienareikšmių vertinimų, nes tai nėra susiję su VSD vykdomomis funkcijomis.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Valstybės saugumo departamentas nepalaiko išskirtinių ryšių su jokiu Lietuvos dienraščiu, įskaitant dienraštį „Lietuvos rytas“.


VSD pranešimas dėl Seimo nutarimo vykdymo

     2010.07.22

2010 metų liepos 20 dieną įsigaliojo Operatyvinės veiklos įstatymo pataisos dėl įslaptintos operatyvinės ir jos pagrindu parengtos kitos įslaptintos informacijos perdavimo ir panaudojimo. Šios pataisos suteikia teisinį pagrindą pateikti tokią informaciją kontroliuojančiai institucijai esant motyvuotam rašytiniam prašymui.

Primename, kad 2006 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinį tyrimą. NSGK tyrimo išvadose, be kita ko, buvo konstatuota, kad tyrėjai „negavo iš VSD prašomų analitinių pažymų, parengtų remiantis operatyvine informacija“. Pateikta parlamentinio tyrimo išvada, kad be minėtų pažymų negalima nustatyti galimų aukštų valstybės pareigūnų korupcinių ryšių arba užsienio šalių institucijų, įstaigų, asmenų galimai jiems daromos įtakos.

Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius G.Grina šių metų liepos 21 dieną sudarė darbo grupę, kuri pagal įstatyme nustatytus reikalavimus įpareigota iki Seimo rudens sesijos parengti dokumentus, kuriuos Seimas prašė pateikti 2006 m. gruodžio 21 dienos nutarimu Nr. X-1011 „Dėl Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui nepateiktų Valstybės saugumo departamento dokumentų“. 
     

VSD pranešimas
     2010.07.21

Pastaruoju metu viešoje erdvėje nuolat pasirodo prieštaringos informacijos apie Eglės Kusaitės bylos ikiteisminio tyrimo aplinkybes.

Valstybės saugumo departamentas informuoja, kad, atsižvelgiant į Eglės Kusaitės giminių 2010 metų gegužės 17 dienos prašymą, š. m. gegužės 20 dieną pradėtas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, ar VSD pareigūnai, atlikdami ikiteisminio tyrimo veiksmus, nepažeidė E.Kusaitės asmeninių teisių ir laisvių.

Vėliau į VSD kreipėsi Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius. VSD generalinio direktoriaus nurodymu atliekant  tyrimą buvo atsižvelgta ir į visuomenininkų iškeltus nuogąstavimus.

Šiuo metu VSD jau gali pateikti atsakymus į kai kuriuos viešai keliamus klausimus: Departamento pareigūnai nevežė ir nedalyvavo galimai vežant E.Kusaitę iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo į kitas patalpas; E.Kusaitė nebuvo atvežta į VSD patalpas; VSD pareigūnai nedalyvavo apklausiant E.Kusaitę 2010 m. balandžio mėnesį.

Valstybės saugumo departamentas apie atliekamą tyrimą informuoja VSD veiklą kontroliuojantį Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. 
     

Informacijos patikslinimas
     2010.06.04

Valstybės saugumo departamentas praneša, kad viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija, esą iš VSD pastaruoju metu yra atleistas ilgametis darbuotojas Mindaugas Ladiga, nėra tiksli.

Mindaugas Ladiga iš tarnybos Valstybės saugumo departamente buvo atleistas 2009 metų rugpjūčio 17 dieną jo paties prašymu.
     
VSD pareiškimas
     2010.06.02

Valstybės saugumo departamentas praneša, kad VSD darbuotojas Donatas Šumskis nėra Gatajevų šeimos globotinės Sedos Esimbajevos dukters tėvas. Pagrindas - DNR tyrimas. 
     

 

 
© 2009 metai