Switch to English
 
Antanas Račys

Vadovavimo laikotarpiai:      1923 m. rugpjūčio 1 d.–1926 m. liepos 20 d.
                                                            1926 m. gruodžio 23 d.–1927 m. sausio 12 d. 

Antanas Račys, pasak Lietuvos saugumo tarnybos vadovų kapitono P.Kirlio, buvo iniciatyvus, darbštus, gabus darbuotojas. Pradėjęs tarnybą Lietuvos specialiojoje tarnyboje 1919 m., A.Račys dirbo, turimomis žiniomis, iki 1927 m. pradžios su pusės metų pertrauka. Jau nuo 1921 m. pradėjo vadovauti nedideliems padaliniams (žvalgų punktams), o 1923–1927 m. garbingai vykdė Lietuvos saugumo tarnybos vadovo pareigas.

 A.Račys nemažai pastangų įdėjo keldamas Lietuvos specialiosios tarnybos autoritetą bei karininkų profesinę kvalifikaciją. Jo vadovavimo saugumo tarnybai laikotarpis laikomas vienu iš sudėtingiausių laikotarpių besikuriančios nepriklausomos Lietuvos istorijoje.

Gimė                       1895 m. Panevėžio apskrityje, Krekenavos valsčiuje, Bulvinavos vienkiemyje.
Mirė                        1931 metais.
Išsilavinimas        Mokėsi Krekenavoje (Panevėžio apskritis) ir Panevėžyje, baigė 4 klases miesto
                                 mokykloje.
Apdovanojimai    (duomenų neturime).
Karinis laipsnis   (duomenų neturime).

Trumpa biografija     

Antanas Račys 1915 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę. Pateko į nelaisvę.

A.Račys pradėjo tarnybą Lietuvos Respublikos saugumo struktūrose 1919 m. lapkričio 1 d. Generalinio štabo Žvalgybos skyriuje.

Yra žinoma, kad 19211923 m. jis vadovavo III, I ir X žvalgų punktams (Panevėžyje ir Utenoje).

Kontržvalgybai vadovavo trejus metus (nuo 1923 m. iki 1927 m. pradžios su pusės metų pertrauka).

Lietuvos kontržvalgybos organizavimas ir vadovavimas

Antanas Račys pradėjo vadovauti kontržvalgybai po pagrindinės Lietuvos saugumo tarnybos reorganizacijos 1923 m. vasarą, atskyrus žvalgybą ir kontržvalgybą:  žvalgyba liko Krašto apsaugos ministerijos žinioje, o kontržvalgyba perduota Vidaus reikalų ministerijai politinės policijos funkcijoms atlikti.

Iš karto po reorganizacijos, 1923 m. rugpjūčio 1 d., A. Račys paskirtas VRM Piliečių apsaugos departamento Kriminalinio skyriaus „B“ (nuo 1924 m. sausio 1 d. Politinės policijos skyrius) pirmuoju viršininku.

Pagrindinis skyriaus veiklos uždavinys buvo politinis sekimas, t. y. kova su teisėtai išrinktos valdžios nuvertimo šalininkais. Saugumo tarnybos vadovai buvo atsakingi už antivalstybinių akcijų – sukilimų, pučų, teroristinių aktų prevenciją.

Po Lietuvos komunistų partijos (LKP) pastangų sukilti prieš Lietuvos valdžią 1920 m. liepos mėn. buvo rengiami planai galimiems sukilimams (pučams) malšinti, A. Račiui teko daug pastangų įdėti skatinant saugumo tarnybos darbuotojus dirbti kvalifikuotai, sąžiningai, griežtai vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisės aktais, nepažeidžiant įtariamųjų ir sulaikytųjų teisių ir laisvių.

Yra žinoma, kad A. Račys buvo nuvykęs į Rokiškį (1923 m. spalio 17 d.) įsitikinti, kad politiniai kaliniai (bolševikai-komunistai) nebuvo kankinami tardymo metu.

1924 m. birželio 12 d. patvirtintos Politinių nusikaltėlių sekimo taisyklės, kurias sudarė A. Račys.

Saugumo tarnybos vadovas skatino darbuotojus dirbti taip, kad jų atliekamos kratos, areštai bei kvotos nesukeltų neigiamo atgarsio visuomenėje ir žiniasklaidoje.

1926 m. A. Račys, sukompromituotas sovietinės rezidentūros bei krikščionims demokratams pralaimėjus rinkimus į Seimą, buvo atleistas iš tarnybos.

Gavęs informaciją apie galimą bolševikų-komunistų partijos legalizavimą, A. Račys išvyko į Vakarus – iš pradžių į Berlyną, vėliau į Paryžių (jo pavaduotojas B. Vėžys buvo įkalintas).

Po 1926 m. gruodžio 17 d. karininkų perversmo A. Račys vėl skiriamas Lietuvos specialiosios tarnybos vadovu (gruodžio 23 d.). Politinės policijos darbas buvo grąžintas į ankstesnes vėžes – komunistinio pogrindžio ir lenkų antivalstybinės veiklos tyrimas, prevencija ir užkardymas.

Tačiau po pusės mėnesio, 1927 m. sausio 12 d., A. Račį pakeitė kitas ilgametis Lietuvos saugumo tarnybos karininkas Jonas Polovinskas (Budrys), vadovavęs Lietuvos kontržvalgybai pustrečių metų (iki 1923 m. reorganizacijos).

Po tarnybos žvalgyboje ir kontržvalgyboje 

Po tarnybos Lietuvos saugumo tarnyboje Antanas Račys tarnavo Panevėžio apygardos teismo antstoliu Pasvalyje. Mirė jaunas, 36 metų.

 

In memoria

© 2009 metai