Switch to English
 
Jonas Žilinskas

Vadovavimo laikotarpis: 1918 m. spalio 27 d.–1919 m. gegužės 12 d.   

 
 

   Jonas Žilinskas – pirmasis oficialus nepriklausomos Lietuvos  
   specialiosios tarnybos vadovas.              

   

 

 

 

Gimė                   1888 m. Marijampolės apskrityje, Kalvarijos valsčiuje, Smalininkų kaime.
Mirė                    1956 m. JAV.
Išsilavinimas    Gimnaziją baigė Rusijoje, Sankt Peterburge, ten pradėjo teisės studijas.
                             Tarnavo rusų kariuomenėje.
Apdovanojimai    (duomenų neturime).
Karinis laipsnis   (duomenų neturime).

Trumpa biografija

Jonas Žilinskas 1918 m. rugpjūčio mėn. pradžioje grįžo į Vilnių. Vilniuje tuo metu veikė vienintelė Lietuvos institucija – Valstybės taryba. Po kelių dienų J. Žilinskas išvyko į gimtinę pas tėvus Kalvarijoje. Ten, traukiantis vokiečiams, sėkmingai organizavo savanorius apsaugai nuo, pasak jo paties, „bolševikinės anarchijos pavojaus“ (Anušauskas A., Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940, Vilnius: Mintis, 1998, p. 320).

1918 m. spalio 8 d. Lietuvos Valstybės Taryba organizavo Apsaugos komisiją. Jos pirmininkas pulkininkas J. Kubilius pasiūlė buvusį rusų armijos karininką J. Žilinską paskirti žvalgybos organizatoriumi, kaip labiausiai tinkantį „Lietuvos priešų sumanymų bei planų slaptam sekimui organizuoti“ (Anušauskas A., Lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940, Vilnius: Mintis, 1998, p. 15).

 Vadovavimas Lietuvos žvalgybai

1918 m. spalio 27 d. Apsaugos komisija paskiria Joną Žilinską už atlygį dirbti   valdininku, maskuodama tikrąją jo veiklą – organizuoti žvalgybą. L. Gira, pradėjęs neoficialiai šią veiklą, nurodė J. Žilinskui kelis patikimus asmenis, su kuriais jaunajam vadovui  teko pradėti darbą.

J. Žilinsko paskyrimo data – 1918 m. spalio 27 d. – laikoma oficialia Lietuvos slaptosios tarnybos – žvalgybos –  veiklos pradžia.

1918 m. lapkričio 11 d. buvo sudaryta pirmoji Lietuvos Vyriausybė, vadovaujama prof. A. Voldemaro. J. Žilinskas iš karto po Vyriausybės sudarymo paskirtas ypatingųjų reikalų karininku Apsaugos ministerijoje (vėliau – Krašto apsaugos ministerijoje), faktiškai – pirmuoju slaptosios tarnybos viršininku.

J. Žilinskas visą surinktą informaciją tuo metu teikė asmeniškai ministrui pirmininkui.

1919 m. sausio pradžioje, puolant Raudonajai armijai, iš Vilniaus į Kauną kartu su Lietuvos Vyriausybe pasitraukė ir pirmieji žvalgybos darbuotojai.

Kaune J. Žilinskas toliau organizavo žvalgybos darbą. Jo sudarytos žinių santraukos („Kariškos žvalgybos žinios“) buvo nuolat teikiamos krašto apsaugos ministrui, pagal svarbą skirstant žinias apie bolševikų, vokiečių ir lenkų planus, kariuomenių judėjimą, karių nuotaikas ir  moralinę jų būseną.

J. Žilinskas, įsteigus Krašto apsaugos ministerijos Generaliniame štabe Žvalgybos skyrių (1919 m. gegužės 12 d.), paskirtas skyriaus laikinuoju viršininku, tačiau nuo gegužės 3 d. susirgęs į tarnybą nebegrįžo.

Po tarnybos žvalgyboje

Vėliau Jonas Žilinskas ėjo vyriausiojo cenzoriaus pareigas, tarnavo 7-ajame pėstininkų pulke,  vadovavo kuopai, dalyvavusiai Širvintų-Giedraičių operacijoje.

Po demobilizacijos (1922 m.) tarnavo Lietuvos banke. 1926 m. gruodžio 17 d. paskirtas Geležinkelių policijos viršininku. Nuo 1929 m. spalio 17 d. dirbo Kaune notaru.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno JAV.

 

In memoria

© 2009 metai